Algemene voorwaarden

Artikel 1. Bureau van de Velde
Bureau van de Velde is een eenmanszaak gedreven door J. van de Velde. De eenmanszaak stelt zich ten doel de praktijk van adviseur uit te oefenen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Bureau van de Velde en al diegenen die voor Bureau van de Velde werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking).

Artikel 3. Opdracht
Alle opdrachten verstrekt aan Bureau van de Velde worden, met terzijdestelling van de Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend uitgevoerd en aanvaard door Bureau van de Velde, zulks onder de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Inschakeling derden
Het staat Bureau van de Velde vrij om bij de uitvoering van verleende opdrachten in voorkomend geval derden en/of hulppersonen in te schakelen. Bureau van de Velde zal bij het inschakelen van derden en hulppersonen zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden en hulppersonen de nodige zorgvuldigheid en de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Bureau van de Velde is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en hulppersonen, en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden. Opdrachtgever is gehouden Bureau van de Velde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Bureau van de Velde het verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Bureau van de Velde is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Bureau van de Velde in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,-. Elke aanspraak jegens Bureau van de Velde vervalt, indien deze niet binnen drie maanden, nadat opdrachtgever/derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Bureau van de Velde.

Artikel 6. Honorarium en onkosten
Alle prijzen van opdrachtnemer zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Bureau van de Velde vast te stellen uurtarieven. Bureau van de Velde is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, indien en voor zover dit bij of voor het aangaan van de opdracht is overeengekomen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door Bureau van de Velde ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (waaronder o.a. dient te worden verstaan griffierechten en de kosten vanwege de inschakeling van derden) zullen separaat in rekening worden gebracht. Bureau van de Velde zal de opdrachtgever vooraf informeren over deze kosten. Naast een vergoeding voor reistijd tegen het overeengekomen uurtarief geldt een kilometervergoeding per kilometer. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7. Betaling
De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand, van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, en is een vertragingsrente ter hoogte van de geldende wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Bureau van de Velde gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom met een maximum van € 175,=). Dit onverminderd het recht van Bureau van de Velde om volledige vergoeding van de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bovendien is Bureau van de Velde alsdan bevoegd om de werkzaamheden op te schorten. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuata door middel van overmaking van een door Bureau van de Velde aan te wijzen bankrekening.

Artikel 8. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Opdrachtnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt. 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc. 3. Indien de overmachttoestand aan de zijde van Opdrachtnemer vanwege ziekte langer duurt dan twee weken, zullen, behoudens spoedeisende gevallen, Opdrachtnemer en Opdrachtgever overleg plegen over de mogelijkheid dat een ander de onderhavige werkzaamheden voortzet. 4. Opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst van opdracht dan wel op vergoeding van schade indien Opdrachtnemer vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren. 5. Tijdens de overmachtsituatie aan de zijde van Opdrachtnemer worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht opgeschort.

Artikel 9. Opzegging
Opdrachtgever en Bureau van de Velde kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Bureau van de Velde zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Bureau van de Velde eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.

Artikel 10. Reclames en klachten
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van klachten en fouten komt te vervallen. 2. In geval van een door Opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade (behalve in geval deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort. 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

Artikel 11. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Bureau van de Velde in verband met het verricht van werkzaamheden door Bureau van de Velde in ieder geval na zes maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

Artikel 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bureau van de Velde waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan Nederlands recht. Alle eventuele geschillen tussen Bureau van de Velde en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Middelburg, voor zover dit rechtens is toegestaan. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Middelburg

 
 
Bureau Van de Velde, Postbus 2156, 4460 MD Goes